top of page
1 Bestellingen

Onze vertegenwoordigers, tussenpersonen, agenten en leden van het personeel zijn onbevoegd om onze maatschappij rechterlijk te binden. Al onze offertes geschieden zonder verbintenis en kunnen ons ook op generlei wijze verplichten. Wij zijn slechts gebonden door een schriftelijke aanvaarding van een order, ondertekend door een persoon die gemachtigd is de vennootschap te verbinden.

De cliënt daarentegen, verbindt zich zodra hij gehandtekend heeft of zich op een andere wijze contractueel verbonden heeft met onze agenten, tussenpersonen of vertegenwoordigers.

Zonder tegenspraak vanwege de klant, zullen, binnen de acht dagen van verzending, onze orderbevestigingen van bestellingen een contract vormen waarvan de klant niet meer kan beweren dat zij niet overeenstemmen met zijn bestelling.

2 Termijnen

Behalve in het geval van een uitdrukkelijke andersluidende geschreven overeenkomst worden termijnen aangaande leveringen en uitvoeringen slechts verstrekt ten titel van informatie. Dit betekent dat, zo ze niet zouden nageleefd zouden worden, de cliënt het contract niet mag opzeggen, noch ons laten vervangen, noch van ons eender welke schadevergoeding kan eisen.

In het geval dat we uitdrukkelijk een termijn gewaarborgd zouden hebben, zal het eventuele bedrag van de schadevergoeding, verschuldigd wegens laattijdigheid, in geen geval 3% van de prijs voor het gedeelte van de werken of van het materiaal waarvoor wij een leveringsachterstand lijden overtreffen, zelfs indien wij een strafbeding proportioneel met de achterstand zouden aanvaard hebben.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen gedeeltelijk of helemaal op te zeggen of uit te stellen wanneer de uitvoering ervan onmogelijk of duurder wordt als gevolg van een oorzaak die ons niet kan verweten worden en die de normale gang van bevoorrading, fabricatie en afleveringen kan verhinderen of bemoeilijken.

3 Prijs

Onze prijzen zijn berekend volgens de in voege zijnde wetten, verminderd met een eventuele tijdelijke en herzienbare korting. De prijzen zijn berekend in functie van de kostprijs van grondstoffen, salarispeil, vervoerkosten, verzekeringen, sociale lasten, belastingen en alle andere onkosten die gewoonlijk worden opgenomen in een prijs.Elke wijziging van een van deze elementen tussen de offertedatum en de afleveringsdatum of uitvoeringsdatum, kan bijgevolg, indien wij dit wensen, een correlatieve prijsverandering tot gevolg hebben.

Wanneer onze prijzen in vreemde munt zijn uitgedrukt worden zij berekend volgens de koers van die munt op de Internationale Markt ten opzichte van de Euro. Bijgevolg zullen onze prijzen automatisch en evenredig worden aangepast in het geval dat de koers zou dalen tussen de dag van onze offerte en de effectieve betaling, en dit desnoods voor het gedeelte van de prijs dat nog moet betaald worden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn onze prijzen berekend voor de goederen afgehaald uit onze magazijnen te Mechelen of uit de douanestapelhuizen van onze keuze, verpakking steeds ten laste van de aankoper. Alle tegenwoordige of toekomstige belastingen, waaronder de BTW, zijn steeds ten laste van de klant.

4 Uitvoering

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kiezen we de vervoerder en de verzendingswijze van de koopwaar. Zij wordt verzonden aan het adres vermeld op de bevestiging van de bestellingen en dit steeds op kosten van de klant.

De koopwaar wordt steeds vervoerd op risico van de klant, zelfs indien de prijzen franco, C.I.F. of andersluidend zouden berekend zijn. Elke vermelding die in tegenstrijd met dit beding zou schijnen, heeft slechts tot doel om de vervoerskosten en/of de verzekeringskosten in de verkoopprijs te verwerken doch niet af te wijken van het principe dat de risico’s steeds ten laste zijn van de klant.

Wanneer als gevolg van een uitdrukkelijk beding van de bestelling, het materiaal wordt afgehaald door een bepaalde vervoerder of door de klant, zijn zij genoodzaakt de goederen af te halen binnen de 10 dagen van een geschreven bericht van ter beschikking stelling. Na deze termijn zijn alle risico’s ten laste van de klant en zijn wij gerechtigd hem opslagkosten aan te rekenen, en dit onverminderd ons recht om het contract op te zeggen volgens de voorwaarden bepaald in Artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor leveringen gedeeltelijk uit te voeren.

Het door de cliënt aangekocht materiaal is vatbaar voor wijziging en wij behouden ons het recht voor het model te leveren dat beschikbaar is op het ogenblik van de levering. In geval een apparaat van een bepaald type of van een welbepaalde uitvoering niet meer beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor een in functie gelijkwaardig artikel aan de koper te bezorgen.

5 Betaling

Behalve in geval van andersluidend beding zijn onze facturen contant betaalbaar op de datum van hun ontvangst zonder disconto noch korting ten welke titel het ook moge wezen.

De cliënt kent ons het recht toe, zelfs indien niets gelijkwaardig is voorzien in het contract, een waarborg te eisen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen, en de verzending van de koopwaar uit te stellen totdat de waarborg is gegeven. De weigering van de klant aan deze voorwaarde te voldoen zal beschouwd worden als een overtreding van zijn verplichtingen, en ons machtigen het contract op te zeggen volgens de voorwaarden bepaald in Artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

Ingeval er uitdrukkelijk zou afgezien zijn van het beding van contante betaling, verbindt de klant zich ertoe ons binnen de 10 dagen van ons verzoek een of meer aanvaarde wissels te overhandigen die de betalingstermijn herdekken.

Alle sommen die niet betaald worden op hun vervaldatum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8.4% per jaar. Onverminderd deze conventionele verwijlintrest, zullen alle sommen die niet betaald werden binnen de drie weken na hun vervaldatum, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het niet achterstallige bedrag.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum brengt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid met zich mee van alle sommen die de klant ons verschuldigd is en die nog niet opeisbaar zouden geworden zijn, zelfs indien deze sommen betrekking zouden hebben op andere overeenkomsten, en dit onverminderd ons recht om de overeenkomsten te ontbinden volgens de voorwaarden bepaald in Artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

Geen enkele klacht aangaande onze facturen zal nog aanvaard worden indien zij niet per aangetekende brief werd verzonden binnen de acht dagen na ontvangst van de betreffende facturen. In geen geval zal de klant een klacht als voorwendsel mogen aanhalen om zijn betalingen te schorsen of te vertragen.

6 Waarborg

Geen enkele afhouding op de betaling kan door de koper verricht worden als titel van waarborg. Behoudens uitdrukkelijke vermelding bedraagt de waarborgperiode 12 maanden vanaf de leveringsdatum. Onze garantie behelst uitsluitend de vervanging of herstelling van het defecte onderdeel, voor zover dit niet aan normale slijtage onderworpen is. Het transport, montage, uurlonen, en alle andere kosten, met inbegrip van de mogelijke schade veroorzaakt door het defect, blijven ten laste van de klant.

In geen geval waarborgen wij, impliciet noch expliciet, het aangepaste karakter van ons materieel voor om het even welk gebruik de klant ervan zou willen maken.

7 Plannen en schema’s

De beschrijvingen, illustraties of schema’s van onze apparaten blijven steeds ons eigendom. Zij worden kosteloos aan de klant overgemaakt en wij zijn niet verantwoordelijkheid voor de fouten die zou zouden kunnen bevatten.

8 Ontbinding van het contract

In geval de cliënt zou tekort komen aan eender welke van zijn verplichtingen, bijvoorbeeld de weigering voor om het even welke reden de koopwaar af te nemen, of de weigering wissels af te leveren, dan zijn wij gerechtigd om het contract te ontbinden.

In zulk geval kan het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling door onze onderneming ontbonden worden door eenvoudige kennisgeving van onze wil bij ter post aangetekend schrijven.

Bovendien zal er, onverminderd de kosten der al uitgevoerde werken, van de cliënt een schadevergoeding geëist worden gelijk aan 30% van de prijs van de volgens het contract nog uit te voeren werken.

9 Toewijzing van rechtsmacht.

In het geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

10 Algemene voorwaarden van de klant

Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemene voorwaarden af die zich mochten bevinden op brieven, bons of andere handelsdocumenten uitgaande van de klant, de onze uitsluitend van de kracht zijnde.

Door het loutere feit met ons te contracteren, verklaart de cliënt zich akkoord om zonder voorbehoud onze algemene voorwaarden te aanvaarden met uitsluiting van de zijne.

bottom of page